top of page

Brede basiszorg

In ons zorgbeleid  staat een positief en stimulerend school- en klasklimaat centraal, gebaseerd op interacties tussen leerkrachten en leerlingen. Hierbij streven we naar een veilige sfeer waarin fouten maken als een leerkans wordt gezien. Leerkrachten benaderen leerlingen op een motiverende wijze en waarderen inspanningen en bijdragen. Gewenst gedrag, positief gedrag en vooruitgang worden expliciet benoemd, terwijl bij herhaaldelijk ongewenst gedrag duidelijke waarschuwingen worden gegeven. 

 

Motiverende vak- en rapportcommentaren vormen een essentieel onderdeel van onze aanpak. We vermijden ontmoedigende uitspraken en benadrukken de groeipotentie van elke leerling. Bij aandachtsproblemen tonen we begrip en benaderen we de situatie positief. 

 

Om doelgericht te werken, stellen leerkrachten hoge verwachtingen die aangepast zijn aan het niveau van elke leerling. Differentiatie is hierbij cruciaal: alternatieve opdrachten, projecten, uitbreidingstaken en hulp aan medeleerlingen worden aangemoedigd. Respectvolle interacties tussen leerlingen onderling worden gestimuleerd, waarbij luisteren naar elkaar centraal staat. 

 

Een ordelijk klasklimaat wordt gewaarborgd door gezamenlijke klasafspraken aan het begin van het schooljaar, duidelijke toelichting van deze afspraken en consequente toepassing door leerkrachten. Bij het plannen van toetsen en taken wordt overleg gepleegd met leerlingen, en er wordt rekening gehouden met het totale toetsen- en takenpakket. 

 

Efficiënte klasorganisatie wordt ondersteund door vakgebonden leertips en klasafspraken die concreet worden toegelicht en geïntegreerd binnen de lessen. Digitalisering speelt een belangrijke rol, met de schoolagenda die digitaal wordt ingevuld en de beschikbaarheid van lesmaterialen op Smartschool. 

 

Interactief en betekenisvol leren wordt bevorderd door taalbeleid te integreren in de lessen, waarbij taalzwakke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Materiële leef- en leeromstandigheden worden geoptimaliseerd met moderne leslokalen, labo’s en twee sporthallen. 

 

Positief omgaan met verschillen wordt versterkt door gedifferentieerd te onderwijzen en zowel leerlingen met leermoeilijkheden als hoogbegaafde leerlingen uit te dagen. Een focus op metacognitieve kennis en vaardigheden wordt gelegd door zelfreflectie en studiekeuzeformulieren. 

 

Opvolging van leerlingen met tekorten gebeurt individueel en gestructureerd, waarbij remediëringstrajecten en systematische remediëring via rapporten en SKORE worden toegepast. Het huiswerkbeleid is gericht op nuttige opdrachten, variërend van observaties tot mondelinge presentaties en toepassing van vaardigheden en kennis. 

 

Kortom, ons zorgbeleid omvat een holistische aanpak, waarin de individuele behoeften van leerlingen worden erkend en ondersteund, met als doel een stimulerende en positieve leeromgeving te creëren. 

bottom of page