top of page

Zes domeinen op Sint-Pieters

Economie 

In het vak economie bestudeer je de complexe maatschappelijk-economische realiteit. Je start in het eerste jaar met een economische verkenning en/of de economische component van het vak Mens en samenleving. In het tweede jaar kan je kiezen voor de basisoptie Economie en organisatie (E&O), in de tweede graad voor de studierichting Economische wetenschappen en in de derde graad voor de studierichtingen Economie-Moderne talen (EMT) en Economie-Wiskunde (EWI).

We stimuleren je om je kritisch op te stellen ten aanzien van de economische ontwikkelingen. Je neemt gezinnen, bedrijven en de overheid onder de loep. Je leert wat een budget en een begroting betekenen, je verwerft inzicht in het ontstaan van loonsverschillen, in het ondernemerschap, in een economische crisis. Begrippen zoals koopkracht, concurrentie, winst, marketing zullen voor jou geen geheimen meer inhouden. We maken je er ook van bewust dat de verschillende overheden (lokaal en (inter)nationaal) een rol spelen ten aanzien van consumenten en ondernemingen. We vertrekken daarbij vanuit de actualiteit (een krantenartikel, een item uit het journaal, film- en documentairefragmenten).

We leven in een ‘digitale’ maatschappij. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat informatie- en bedrijfsprocessen steeds meer worden beheerd door informatiesystemen die enorme hoeveelheden aan data produceren. Ondernemingen zetten deze data om in waardevolle informatie. We leren je inzicht verwerven in deze ‘data-economie’. 

Je economisch inzicht wordt aangescherpt door het project beroepsloopbaan, een minimarkt, een project rond ethische handel of de minionderneming. Binnen zo’n ondernemend project ontwikkel je je digitale, sociale en communicatieve vaardigheden. Je gaat ook wel eens in klasverband naar een bedrijf of brengt een bezoek aan de beurs van Brussel. 

Humane wetenschappen

Je leert in de sociaal-maatschappelijke component van het vak Mens en samenleving vanaf het eerste jaar duurzame, sociale en relationele vaardigheden ontwikkelen. Je gaat op zoektocht naar persoonlijke identiteit in relatie met en tot anderen én bij het vinden van je plaats in de samenleving. Je ontwikkelt aandacht voor de kwetsbaarheid en de eigenheid van jezelf en van anderen. 

We leren je inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en in maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in onze diverse samenleving. We onderzoeken samen met jou hoe je sociale en communicatieve vaardigheden kan toepassen in verschillende situaties. 

Vanaf de tweede graad krijg je een brede algemene vorming in de richting HW met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Verder ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. 

 

 

 

Klassieke talen

De wereld van Grieken en Romeinen blijft jongeren boeien, zowel leerlingen met een talent voor taal en literatuur als leerlingen met aanleg voor wetenschappen en wiskunde. Omdat onze school beide oude talen in combinatie met zo veel mogelijk andere componenten aanbiedt, hoeft het geen of-of-verhaal te worden. Zo zijn in de derde graad, naargelang van de eigen interesse, vele combinaties mogelijk.

De hoofddoelstelling van de vakken Latijn en Grieks is het begrijpen van teksten naar vorm en inhoud. Dit doe je door teksten nauwkeurig te ontleden en te interpreteren. Je reflecteert ook over teksten. Deze reflectie kan gaan over de vorm, de inhoud en de culturele context. Het is ook belangrijk om in te zien hoe relevant de tekst is voor de jongere van vandaag. 

Het tekstbegrip zal je ontwikkelen door het Latijnse/Griekse taalsysteem te leren analyseren, kennen en toepassen in teksten. Hierdoor wordt je leesvaardigheid aangescherpt. Je taalgevoel wordt verder ontwikkeld door te zoeken naar de geslaagde weergave van de finesses van de Latijnse of Griekse brontekst.  Je zal ook je eigen creativiteit gebruiken om de inhoud van een tekst of je beleving ervan weer te geven. 

We leren je ook te begrijpen welke elementen van onze maatschappij hun oorsprong vinden in de oudheid. Hierbij denken we dan aan elementen in de bouwkunst, de mythologie, de geschiedenis en politieke structuren, maar ook in de (wetenschappelijke en technologische) taal. We leren je om hedendaagse culturen te vergelijken met de Grieks-Romeinse oudheid.

Tijdens je klassieke schoolloopbaan breng je al eens een bezoek aan de overblijfselen van een Romeinse stad  of bezoek je een aan de Griekse of Romeinse beschaving gewijde tentoonstelling. Onze leerlingen krijgen de kans om in de derde graad op vrije basis deel te nemen aan een citytrip naar Rome of naar Athene en omgeving. 

 

Moderne talen

Bonjour, hello, guten Tag, hola, hallo. Spreken, schrijven, lezen en luisteren zijn vaardigheden die doorheen je schoolloopbaan ontwikkeld worden. We willen je een degelijke vorming geven waarin niet alleen je praktische taalvaardigheid, maar ook de cultuur van diverse taalgebieden aan bod komt. We zetten sterk in op talen omdat talenkennis in onze multiculturele en geglobaliseerde maatschappij onontbeerlijk is. 

Door talen te leren, verruim je je wereld en je wereldbeeld. Je leert verbanden te leggen tussen verschillende talen, gelijkenissen en verschillen te zien. Je wordt ook uitgedaagd om vanuit je verbeelding zelf creatief met taal aan de slag te gaan. Je beleeft plezier aan taal en je durft zowel mondeling als schriftelijk het woord te nemen. Je ontwikkelt daarbij ook presentatievaardigheden.

We leren je oog hebben voor de schoonheid van taal. Verder schenken we aandacht aan het genieten en het interpreteren van talige kunstuitingen (film, muziek, theater, literatuur). Zo krijgt​ het artistiek-literaire een belangrijke plaats in de taalvakken.

In de eerste graad krijg je Nederlands, Frans en Engels vanaf het eerste jaar. In twee keuzegedeelten  van het eerste jaar (LEM en STEM) en één van het tweede jaar (E&O) hebben we de moderne talen versterkt. Dat deden we eveneens in de complementaire vorming van drie studierichtingen (LA, MT, NW) van onze tweede graad. In sommige richtingen wordt ook Duits aangeboden; meer informatie kan u terugvinden in onze lessentabellen. In de studierichtingen met moderne talen wordt in het laatste jaar een stevige basis Spaans meegegeven. Sedert september 2016 kunnen onze zesdejaars het vak geschiedenis volgen in het Engels of het Frans in het kader van CLIL-onderwijs, waarvoor ons aanvraagdossier werd goedgekeurd.

Onze leerlingen nemen met enthousiasme en succes deel aan de Europese Dag van de Talen, de Poëzieweek en Vlaamse en nationale taalwedstrijden. Tijdens onze taalstudiereizen en buitenlandse uitwisselingen kunnen onze leerlingen in gesprek gaan met native speakers en de schoonheid van hun streek en cultuur ontdekken.

Wetenschappen

Wetenschap kan verrassen en verwonderen. In de eerste graad kan je kiezen voor het keuzegedeelte STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) (eerste jaar) en de basisoptie STEM-wetenschappen of Moderne talen & Wetenschappen (tweede jaar). In de tweede graad bieden we jou de studierichting Natuurwetenschappen (NW) aan. Maar ook in andere opties en studierichtingen wordt jou in de eerste en tweede graad een goede basis voor wetenschappen gegeven. In de derde graad kan je wetenschappen combineren met een oude taal of andere component en word je gestimuleerd om je te verdiepen.

In de wetenschapsvakken leer je een onderzoek voeren naar natuurwetenschappelijke verschijnselen en techniek. Geleidelijk aan kan je informatie gestructureerd verzamelen en verwerken door wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICT te hanteren. Je ontwikkelt doorzettingsvermogen om actief op zoek te gaan naar hypotheses en antwoorden bij natuurwetenschappelijke onderzoeksvragen.

In STEM-wetenschappen bestudeer je een aantal processen en structuren in natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen. Je verdiept je ook in de kenmerken van materie, materialen en grondstoffen.  We leren je een oplossing ontwerpen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Om tot de oplossing te komen, maak je gebruik van een zelfgemaakt model. In het ontwerpproces van de oplossing hou je rekening met de wisselwerking tussen menselijke behoeften, onderzoek, ontwerp, product en de impact van STEM op natuur, mens en samenleving.  

In onze vaklokalen voor aardrijkskunde en in onze labo’s voor biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen en STEM ontdek je een boeiende wereld. Je verwerft de basiskennis immers niet alleen aan de hand van theorie, maar ook door praktijkoefeningen en experimenten uit te voeren. Een boeiende wetenschappelijke lezing of uitstap vult je reeds verworven kennis aan. Jaarlijks nemen leerlingen met succes deel aan de olympiades voor wetenschappen en aan de toelatingsproef voor geneeskunde/tandheelkunde.

 

 

Wiskunde

Waar je in de eerste en tweede graad een stevige basisvorming krijgt, wordt er in de derde graad verondersteld dat deze basiskennis diep ingeworteld zit om ze in elke situatie te kunnen herkennen en hanteren. De vaardigheden die je in de eerste twee graden aangeleerd krijgt (reken-, meet- en tekenvaardigheden, probleemoplossende vaardigheden ...), worden in de derde graad onderhouden en verder ontwikkeld. De omvang van de verdere opbouw van de basiskennis en vaardigheden hangt af van je studiekeuze in de derde graad: een studierichting met 3, 4, 6 of 8 uur wiskunde.

Je leert inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden (getallenleer), ruimte en vorm (meetkunde), data en onzekerheid (statistiek en kansrekenen), en het gedrag van functies van een variabele bestuderen en beschrijven (analyse). Je voert operaties uit met verzamelingen, leert informatie halen uit diagrammen en grafieken. Je geniet van de schoonheid van wiskundige formules en wiskundige bewijzen, en ontdekt verbanden tussen wiskunde en andere culturele domeinen. Je bouwt een wiskundige redenering op of een argumentatie van wiskundige eigenschappen. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Het wiskundig denken leidt tot logisch, algoritmisch en computationeel denken (= het menselijk vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel te zien). Dit laatste wordt beschouwd als een even noodzakelijke basisvaardigheid als lezen, schrijven en rekenen, en dient bijgevolg een bijzondere aandacht te krijgen in het onderwijs. 

Wiskunde is een exacte wetenschap met een specifieke taal. Deze taal is onontbeerlijk en vraagt een grote nauwkeurigheid en volledigheid. Door haar deductieve opbouw en haar grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt wiskunde hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. 

Onze leerlingen nemen met succes deel aan de wiskundeolympiade en aan de ingenieurscompetitie. 

 

 

 

 

 

 

Andere componenten

In je lessentabel vind je nog vele andere vakken naast die van de hierboven vermelde componenten. Om een betekenisvolle brede en harmonische vorming te realiseren is immers een evenwichtige aandacht voor de diverse cultuurcomponenten en alle ontwikkelingsgebieden noodzakelijk. Zo krijgen ook de artistiek-culturele (beeld, muziek, kunstbeschouwing), historische (geschiedenis), levensbeschouwelijke (godsdienst), lichamelijke (lichamelijke opvoeding) en technische (techniek) vorming een belangrijke plaats in ons onderwijs.

Een betekenisvolle vorming veronderstelt dat het schoolteam de overdracht van het geleerde naar andere situaties stimuleert. Wat onze leerlingen op school verwerven, krijgt zo betekenis in de wereld buiten de school. Met een zorgvuldig uitgekozen aanbod aan lesvervangende activiteiten binnen en buiten de schoolmuren, didactische uitstappen en reizen brengen we de buitenwereld binnen in onze school en laten we jou de wereld buiten onze school verkennen. Zo verhogen we de werkelijkheidsgerichtheid van ons onderwijs.

Op die manier worden álle leerlingen aangesproken op hun interesses en mogelijkheden en ontdekken ze die domeinen waarin ze zich verder willen bekwamen.

20231024_111349507_iOS.heic
IMG_8596.jpeg
dag van het Grieks 4.jpg
20231115_174437000_iOS.jpg
bottom of page