top of page

Leerhindernissen

Sommige leerlingen komen niet gemakkelijk tot leren omdat ze bv. te kampen hebben met een leer- of ontwikkelingshindernis (dyslexie, ADHD, ASS, hoogsensitiviteit …). We vragen de ouders om dit tijdig, bij voorkeur voor de start van het schooljaar, aan de graadcoördinator te melden en om het medisch attest met bijhorend verslag door te sturen. 

De graadcoördinator leest de ontvangen documenten grondig en kan tijdens een gesprek met jou nagaan of je maatregelen nodig acht en, zo ja, op zoek gaan naar specifieke onderwijsbehoeften en waar mogelijk hulpmiddelen aanreiken die jou een houvast bieden. Eventueel kent de graadcoördinator enkele compenserende maatregelen toe bij toetsen en proefwerken. Wij noemen deze compenserende maatregelen faciliteiten. 

Ook de inschrijver noteert de specifieke noden en eventuele hulpmiddelen die de leerling in het verleden hielpen, en geeft deze informatie door aan de graadcoördinatoren.

Eind augustus informeren de graadcoördinatoren de klassenraden over de leerlingen die specifieke behoeften hebben. Ze maken per klas een overzicht van leerlingen met extra zorg. Zo zijn al je leerkrachten tijdig op de hoogte. Bij leerlingen die tijdens het schooljaar instromen, wordt hetzelfde stappenplan gevolgd als bij de aanvang van het schooljaar.

Na verloop van tijd zal de graadcoördinator je vragen hoe je de basismaatregelen ervaart en of bijsturing wenselijk is. Daarnaast zitten de graadcoördinatoren samen om bij de overgang van zorgleerlingen van de ene graad naar de andere ervoor te zorgen dat de informatie doorstroomt en dat de overgang voor jou zo vlot mogelijk verloopt. 

Je ouder(s) kan/kunnen de faciliteiten nalezen in het leerlingvolgsysteem van Smartschool bij het onderdeel ‘Zorg’. Je specifieke noden kan/kunnen je ouder(s) ook met de graadcoördinator evalueren tijdens de oudercontacten.

bottom of page