top of page

Schoolloopbaanbegeleiding

Kiezen voor een studierichting is een continu en dynamisch proces waarbij je met ondersteuning van je leraren, ouder(s), CLB en medeleerlingen keuzes leert maken. Kiezen is dus niet over één nacht ijs gaan maar gespreid in de tijd aan je keuzebekwaamheid werken. Focus dus niet te snel op wat je studiekeuze zal zijn, maar vooral op hoe je die keuze maakt.

Bij het maken van een studiekeuze zijn twee factoren heel belangrijk: zelfkennis en kennis over de studierichtingen.

Je leert met behulp van de vakken van de door jou gekozen opleiding en van de differentiatie je interesses en mogelijkheden ontdekken en versterken. Je verwerft geleidelijk aan een scherper inzicht in je sterktes en zwaktes doordat je leraren met jou communiceren (rapporten, persoonlijke gesprekken, feedback in de lessen …) over hun observaties en tussentijdse evaluaties. De bedoeling hiervan is altijd jou te laten stilstaan bij en reflecteren over je eigen leren en het resultaat ervan. Hou met die communicatie zo veel mogelijk rekening.

In de loop van je secundair onderwijs onderzoek je meer gericht waar je capaciteiten liggen en wat je talenten zijn. De doelen uit de leerplannen van de vakken sluiten aan bij de verwachte competenties van leerlingen die voor een bepaalde studierichting kiezen. De feedback en evaluatie van je leraren bij de realisatie van die doelen zullen op een positieve manier je keuze voor een meer geprofileerde studierichting beïnvloeden.

De studiekeuze die je maakt wordt uiteraard ook beïnvloed door je studieresultaten, maar ook door de betekenis die jij en je ouder(s) geven aan die resultaten. Het is belangrijk dat deze overeenstemt met de manier waarop je leerkrachten dat doen. 

Met het oog op een weloverwogen keuze is ook inzicht in wat kenmerkend is voor een studierichting essentieel. Het is dus belangrijk dat je weet wat de inhoudelijke opbouw van het curriculum (snelle weergave van de inhoud van een opleiding: vakken, de inhoud van die vakken, logische overgangen naar de volgende graad) is.

Voor eerste-, tweede- en vierdejaars

We ondersteunen je graag bij het maken van de juiste studiekeuze. We doen dat in verschillende stappen.

 1. Je krijgt een informatiebrochure “Naar de eerste/tweede/derde graad” en leest die aandachtig, je vraagt aan je ouder(s) om hetzelfde te doen en jullie bespreken ze samen. 

 2. Je bekijkt en beluistert met aandacht de verschillende delen van de ingesproken presentatie die we bij elk studiekeuzemoment ter beschikking stellen. Je neemt ook de fiche die we voor elke studierichting in onze school maakten aandachtig door.

 3. Indien je na het doornemen van alle informatie, nog specifieke vragen hebt, kan je die kwijt aan je leraren, de graadcoördinatoren, de directie, op de studiekeuzebeurs met betrekking tot de studiekeuze. Je vragen kunnen de studierichtingen en overgangen van het ene naar het andere jaar betreffen, maar ook de inhouden van de specifieke componenten Economie, Humane wetenschappen (filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie), Klassieke talen (Grieks en Latijn), Moderne talen, Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) en Wiskunde. 

 4. Tijdens de studiekeuzebeurs in april krijg je heel wat informatie over het studieaanbod in onze school en een deskundig antwoord op je vragen vanwege personeelsleden met kennis van zaken. 

 5. Je kan voor bijkomende informatie of advies over het aanbod buiten onze school steeds terecht bij de CLB-medewerker. 

 6. In een berichtenbrief zal je een link meekrijgen naar een online formulier waarin je je voorlopige studiekeuze en bij twijfel een tweede keuze voor het volgende leerjaar aanduidt. We vragen niet alleen jouw mening maar ook deze van je ouder(s). 

 7. Jullie opgegeven studiekeuze zullen jullie nadien kunnen nalezen in Smartschool. 

 8. De klassenraad, samengesteld uit je leerkrachten, een CLB-medewerker en de directie, bespreekt je voorlopige keuze in mei en geeft jou een advies, dat eveneens terug te vinden zal zijn in Smartschool. Het kan echter zijn dat we het advies van de klassenraad even moeten uitstellen tot na de proefwerken van juni. Ook hiervan zal je op de hoogte gebracht worden. Wees je ervan bewust dat het advies van de klassenraad geen garantie biedt op slagen. Je slaagkansen zijn afhankelijk van de regelmaat en de inzet waarmee je werkt. Uit het verleden blijkt evenwel dat het advies van de oriënterende klassenraad in meer dan 90% van de gevallen correct is. 

 9. Op het herinschrijvingsformulier, waarvoor je ouder(s) een link naar een online formulier zal/zullen ontvangen in de loop van de maand mei, kan/kunnen je ouder(s) je studiekeuze bevestigen of eventueel herzien tegen einde mei. We vragen om de deadline te respecteren omwille van de goede organisatie voor het volgende schooljaar. Maak een weloverwogen en realistische keuze. Het is niet de bedoeling dat je je keuze in de loop van de zomer of september nog verandert. De school kan dan immers niets meer veranderen aan de samenstelling van de klassen noch aan de lessenroosters. Wijzigingen in de zomer en september leiden dus onvermijdelijk tot (te) grote klasgroepen en dat willen we in ieders belang voorkomen. 

 10. Stel dat je onderweg in het volgende jaar tot de vaststelling komt dat je motivatie, resultaten, interesse onvoldoende zijn om te kunnen slagen in juni, dan laat de regelgeving je toe om tot 15 januari nog te beslissen om van studierichting te veranderen. Dit is evenwel nooit een ideale situatie. Maak daarom een weloverwogen keuze.

Voor zesdejaars

Voor onze zesdejaars voorzien we een aantal initiatieven verspreid over het hele jaar.

 1. Een digitale infoavond via Microsoft Teams live georganiseerd door onze scholengemeenschap De Bron i.s.m. UGent, VCLB Gent en scholengemeenschap Edith Stein voor ouders en leerlingen rond leren en leven in het hoger onderwijs in de tweede helft van het eerste semester. 

 2. Onze graadcoördinator gaat in november graag in op de vragen die onze zesdejaars nog hebben over de bachelor-masterstructuur (BAMA) en haar vier verschillende graden (professionele bachelor, academische bachelor, master, doctor), de schakel- of brugprogramma’s, de banaba (bachelor na bachelor), de manama (master na master). Ook de interessante website www.onderwijskiezer.be komt daarbij aan bod. 

 3. De oriënteringsproef SIMON: een online zelfevaluatie-instrument uitgewerkt door UGent, HoGent, Arteveldehogeschool en HoWest om na te gaan welke opleidingen aansluiten bij je interesses en competenties. De resultaten verschaffen veel waardevolle informatie. De klassenleraren volgen je vordering in je keuzeproces op. 

 4. In de lessen Nederlands zijn er specifieke opdrachten zoals een student interviewen uit een studierichting naar keuze of een persoon die een beroep uitoefent dat je aantrekt, een sollicitatiebrief met cv schrijven … 

 5. Aanmoediging om de SID-inbeurs (Studie Informatie Dagen) in Flanders Expo te bezoeken (januari/februari). We bezoeken de beurs niet met de school omdat we menen dat een persoonlijk bezoek, eventueel samen met je ouder(s), veel gerichter kan verlopen. 

 6. Een infomoment tijdens een middagpauze bij de aanvang van het tweede semester voor de leerlingen die wensen deel te nemen aan de toelatingsproef geneeskunde of tandheelkunde. Je krijgt dan info over het verloop van de toelatingsproef en hoe je je kan voorbereiden hierop.

 7. Aanmoediging om deel te nemen aan de open lessen en infodagen van de verschillende studierichtingen aan hogescholen en universiteiten. 

 8. De studiekeuzebeurs in maart. Die avond kan je in de feestzaal van onze school langslopen bij bereidwillige oud-leerlingen die vol enthousiasme en met hun cursussen bij de hand komen vertellen over de professionele en academische bachelors of masters die zij studeren of gestudeerd hebben. De gemoedelijke sfeer, de open gesprekken en oprechte getuigenissen maken deze avond tot een succesformule. 

 9. In de maand mei komt de klassenraad bijeen om je keuze en studiekeuzeproces te bespreken. Op dit moment bekijken we ook de resultaten van de Simon-test. Het resultaat van deze besprekingen wordt op het oudercontact van mei meegedeeld aan je ouder(s). 

 

Sommige buitenlandse universiteiten en hogescholen hanteren een selectieprocedure waarvoor je je ruim op voorhand moet aanmelden. Laat je niet verrassen en zoek de selectiecriteria op voor jouw buitenlandse onderwijsinstelling. Zo moet je je bijvoorbeeld voor 15 januari digitaal aanmelden als je wil starten aan de Technische Universiteit Delft (Nederland). 

We verzamelen heel wat up to date informatie voor onze zesdejaars in een map ‘Studiekeuze’ in ons communicatieplatform Smartschool (infobeurzen, toelatingsproeven en selectieprocedures, ijkingsproeven, info over de studiekeuzebeurs, …).

bottom of page